สาย​ดิ่ง

sǎaydìŋ サーイディン

意味
下げ振り
意味:英語
plumb line
例文