พันธสัญญาเดิม

phantha-sǎnyaa dəəm

意味
旧約聖書
意味:英語
Old Testament
例文