จักรวาล

jàkkrawaan ジャックラワーン

意味
宇宙
意味:英語
universe;cosmos
例文