​คืน​ดี

khʉʉn dii クーン ディー

意味
仲直りする
意味:英語
[to] reconcile;get back on good terms
例文