บุหรี่

burìi ブリー

意味
煙草
意味:英語
cigarette;tobacco
例文