ง่าม

ŋâam (ン)ガーム

意味
二股,三股
意味:英語
prong;tine;point
例文