สุสาน

sùsǎan スサーン

意味
墓地
意味:英語
graveyard;cemetery
例文