ตระหนี่​

trànìi トラニー

意味
酷くケチる,けちる,とても倹約する
意味:英語
[to be] stingy ; frugal ; miserly
例文