​สาร​ทุกข์​สุก​ดิบ

sǎan thúk sùk dìp

意味
意味:英語
all happiness and sufferings
例文