ระยะ​หลัง​

ráyá lǎŋ ラヤ ラン

意味
最近の
意味:英語
later
in time; later on
例文