ไม่​รู้​ไม่​ชี้

mâi rúu mâi chíi マイルーマイチー

意味
まるっきり関心がない
意味:英語
[to] be ignore;be indifferent;be careless
例文