บรรณาการ

ban naa gaan バンナーガーン

意味
貢ぎ物,貢物,贈り物
意味:英語
tribute;present;gift
例文