ปศุสัตว์​

pasùsàt パスサット

意味
家畜,育牛
意味:英語
domestic animal;livestock;cattle
例文