อเล็กซานเดอร์​

à-lék-saan-də̂ə アレックサーンダー

意味
アレクサンダー
意味:英語
Alexander
例文