ไม้กางเขน

máj gaaŋ khěen マイガーンケーン

意味
十字架
意味:英語
cross;crucifix;cruciform
例文