บริษัท​

bɔɔrísàt ボーリサット

意味
会社,企業
意味:英語
company ; business ; group
例文