เฉลี่ย​

chalìa チャリア

意味
平均する
意味:英語
[to be] average;mean
例文