​เป็น​กลาง

pen glaaŋ ペン グラーン

意味
中立な,偏らずに
意味:英語
be neutral, be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable
例文