​แถลง​การณ์

thalɛ̌ɛŋ gaan タレーン ガーン

意味
公式声明
意味:英語
official statement;communique;bulletin
[to] state;make a statement;announce
例文