เดชานุภาพ

deechaanúphâap デーチャーヌパープ

意味
力,影響力,権力(王様の)
意味:英語
power;might(of the king)
例文