เดชานุภาพ

deechaanúphâap デーチャーヌパープ

意味
力,影響力,権力(王様の)
例文